Framställer tandregleringsapparatur av högsta kvalitét

Miljöpolicy

Ortlab Stockholm skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna integreras i alla delar av vår verksamhet. Nedanstående punkter åskådliggör vår inställning:

  • Att med en helhetssyn, ständig förbättring eftersträva låg påverkan på miljön.
  • Att ha en miljöanpassad avfallshantering.
  • Att i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
  • Att sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Att på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter/produkter.
  • Att vidareutbilda, entusiasmera och känna delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • Att ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.